Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

9.88/10 trên tổng số 8 lượt đánh giá
Tác Giả:
Tình Trạng: Hoàn Thành
Kiểu: Dịch / Edit

Ủng hộ 210,000 Vàng để mua combo truyện Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng
Rẻ hơn 26.5% so với đọc từng chương (tiết kiệm 75,700 Vàng)

Danh Sách Chương

Bình Luận (3)

 1. user
  Dịch Giả
  Nhóm Dịch Kim Long (1 tháng trước) Trả Lời

  《 Triệu Hoán 》▪︎Hoa Hùng --- Hàn Cầm Hổ --- Dự Nhượng --- Trần Cung --- Thích Kế Quang --- Liêm Pha --- Lý Thuần Phong --- Tôn Tư Mạc --- Chu Thái --- Trầm Phú ( Thẩm Vạn Tam ) --- Chương Hàm --- Tiêu Hà --- Phiền Lê Hoa --- Lục Du --- Trình Giảo Kim --- Hà Nguyên Khánh --- Trưởng Tôn Vô Kỵ --- Tả Từ --- Trịnh Hoà --- Vi Hiếu Khoan --- Trương Giác --- Đổng Trọng Thư --- Công Tôn Toản --- Đan Hùng Tín --- Yếu Ly --- Lý Bạch --- Dương Tái Hưng --- Điền Phong --- Trương Bào --- Trương Lương --- Trình Xử Tự --- Trình Xử Lương --- Trình Xử Bật --- Vương Bá Đương --- Diêu Sùng --- Can Tương --- Trương Hợp --- Văn Sửu --- Chung Ly Muội --- Cao Túc --- Hứa Trử --- 36 Cừ Soái --- Trưởng Tôn Vô Kỵ 12 tử --- Vương Quân Khả --- Ba Tài gia thuộc --- Tiết Cương --- Trương Phi --- Lục Du gia thuộc --- Ngụy Chinh --- Vưu Tuấn Đạt --- Quân Hầu Tập --- Trương Công Cẩn --- Sử Đại Nại --- Thượng Công Sơn --- Uý Trì Bắc --- Uý Trì Nam --- Vệ Thanh --- Hồ Tuyết Nham --- Đàn Đạo Tể --- Cao Thuận --- Vương Việt --- Triệu Vân --- Lâm Sung --- Vu Cấm --- Thượng Sư Đồ --- Viên Thiên Cương --- Trần Thắng --- Ngô Quảng --- Lỗ Trí Thâm --- Dương Trí --- Lý Tuấn --- Giải Trân --- Giải Bảo --- Tôn Lập --- Ngụy Định Quốc --- Đặng Phi --- Khổng Lượng --- Dương Xuân --- Tập Vượng --- Đỗ Thiên --- Thạch Dũng --- Bạch Thắng --- Thời Thiên --- Niếp Chính --- Tương Khâm --- Hàn Đương --- Hoàng Hiết --- Ngụy Vô Kỵ --- Huyền Trang --- Bồ Tùng Linh --- Phiền Khoái --- Lữ Bố --- Lý Tư --- Phòng Huyền Linh --- Chuyên Chư --- Hạ Hầu Đôn --- Nhan Lương --- Công Tôn Thắng --- Từ Phúc --- Ngũ Vân Triệu --- Ngũ Thiên Tích --- Quách Gia --- Trương Tam Phong --- Quan Vũ --- Tiết Nhân Quý --- Lý Tồn Hiếu --- Lưu Thực --- Bi Đồng --- Vạn Tu --- Lý Trung --- Nhâm Quang --- Vương Bá --- Kiên Sàm --- Phó Tuấn --- Đỗ Mậu --- Trần Tuấn --- Tần Quỳnh --- Uý Trì Cung --- Trương Nghi --- Lưu Nhân Quỹ --- Bành Việt --- Trương Liêu --- Lục Tốn --- Tổ Đại Thọ --- Tần Minh --- Thương Ưởng --- Phạm Tăng --- Hạ Chí Tài --- Lý Mật --- Từ Thứ --- Tôn Vũ --- Giả Hủ --- Vũ Văn Thành Đô --- Nhan Chân Khanh --- Mạnh Tử --- Đồng Uyên --- Tư Mã Vi --- Lương Sơn 108 tướng --- Vân Thai 28 tướng --- Hoàng Trung --- Mã Siêu --- Gia Cát Lượng --- Mông Điềm --- Vương Tiễn --- Điển Vi --- Hàn Tín --- Mặc Tử --- Mộc Quế Anh --- Triều Thác --- Lô Thực --- Lý Nguyên Bá --- Long Thả --- Lý Quảng --- Thái Sử Từ --- Vương Ngạn Chương --- Điêu Thuyền --- Vu Cát --- Nam Hoa --- Khấu Chuẩn --- Phạm Trọng Yêm --- Nhiễm Mẫn --- Âu Dã Tử --- Tuân Úc --- Đỗ Như Hối --- Thường Ngộ Xuân --- Tào Tháo --- Ngư Câu La --- Bao Chửng --- Bạch Khởi --- Chu Du --- Hoắc Khứ Bệnh --- Tư Mã Ý --- Khương Tử Nha --- Việt Nữ --- Bùi Mân --- Tuân Tử --- Cao Sủng --- Quỷ Cốc Tử --- Trang Tử --- Hứa Hành --- Lã Bất Vi --- Bùi Nguyên Khánh --- Hùng Khoát Hải --- Quan Hán Khanh --- Nhạc Vân --- Bách Lý Hề --- Cao Lãm --- Cúc Nghĩa --- Tào Hồng --- Tào Nhân --- Ngụy Duyên --- Khương Duy --- Lỗ Túc --- Lữ Mông --- Hoàng Cái --- Dương Lâm --- Ngụy Văn Thông --- Tân Văn Lễ --- Dương Hiến --- Dương Đình Chiêu --- Thạch Đạt Khai --- Trình Dục --- Giản Ung --- Lý Tĩnh --- Hạng Vũ --- Ngô Khởi ( Ngô Tử ) --- Phạm Lãi --- Biển Thước --- Hàn Phi Tử --- Khổng Tử --- Tôn Tẫn --- Nhạc Nghị --- Lý Mục --- Tạ Huyền --- Tô Định Phương --- Quách Tử Nghi --- Từ Đạt --- Ngũ Tử Tư --- Vương Bí --- Chu Á Phu --- Lý Tích --- Lý Quang Bật --- Tiên Chuẩn --- Điền Đan --- Chu Bột --- Đỗ Dự --- Hàn Thế Trung --- Địch Thanh --- Mạnh Củng --- Du Đại Du --- Trương Lương --- Nhạc Phi --- Lão Tử --- Lưu Bá Ôn --- Vương Dương Minh --- Lỗ Ban --- Uý Liễu Tử

 2. user
  Dịch Giả
  Nhóm Dịch Kim Long (1 tháng trước) Trả Lời

  Thuế Phàm bí cảnh: Thể Phách cảnh, Thiên Nguyên cảnh, Thần Phủ cảnh Hóa Thần bí cảnh: Thể Biến cảnh (Tông Sư ), Hồn Biến cảnh (Đại Tông Sư ), Ý Biến cảnh (Phong Hầu ), Nguyên Thần Thông Thần bí cảnh: Động thiên, pháp tướng, hợp nhất, thần hỏa thần linh bí cảnh: Hư Thần, Thiên Thần, Chân Thần, Thần Vương, Thần Hoàng, Chí Tôn(Thần Đế ), Bản Nguyên Chí Tôn Tiên Nhân Cảnh Giới: Địa Tiên, Thiên Tiên, Thái Ất Thiên Tiên Kim Tiên Đại Thành (Tiên Hầu ), đỉnh phong (Tiên Vương ), Tiên Quân, Chuẩn Thánh, Bán Thánh, Á Thánh, Hỗn Nguyên Quả Vị(Phong Thánh:Thánh Nhân), Đạo Tôn Vũ Trụ Cảnh Giới: Hồng Trần Đại Đế, Bất Hủ Đại Đế, Vũ Trụ Chí Cường Giả, Vĩnh Hằng Chúa Tể ( Có 3 Giai), Thiên Đế ( Có 6 Trọng Thiên)

 3. user
  Dịch Giả
  Nhóm Dịch Kim Long (1 tháng trước) Trả Lời

  truyện này Lữ Bố vẫn là vô đối

Thêm Bình Luận